فیوز و پایه فیوز

(Distribution Switch-gears)استفاده میشوند .مزیت این فیوزها سرعت بالای آنها در محدود کردن جریان در هنگام وقوع اتصال کوتاه است که متعاقبا موجب حفاظت تجهیزات در مقابل اثرات حراراتی و دینامیکی اتصال کوتاه می گردد.
این فیوزها در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرند

ترانسفورماتورهای توزیع

الکتروموتورهای فشارقوی

بانکهای خازنی

ترانسفورماتورهای اندازه گیری PT

فیدرها

ویژگیها
قابل نصب داخلی Indoor و خارجی Outdoor
قابل استفاده در سوییچگیرهای معمولی Air Insulated و گازی Gas Insulated
قابل نصب در شرایط سخت آب و هوایی
قابل نصب در سوییچگیرهای روغنی Oil Filled

استانداردها

IEC 60281-1 VDE0670 part4
فیوزهای فشار قوی /بخش اول/ فیوزهای محدود کننده جریان
IEC 60787 VDE0670 part402
انتخاب فیوزهای محدود کننده جریان برای ترانسفورماتورها
DIN 43 625
فیوزهای فشار قوی ۳٫۶kv – 36kv
IEC 60644 / VDE 0670 part401
فیوزهای فشار قوی برای حفاظت از الکترو موتورها
IEC60549
فیوزهای های ولتاژ جهت حفاظت از بانک های خازنی

فیوز  (استوانه ای) 13 الی 7.2 کیلوولت(KV)

فیوز  (استوانه ای) 10 الی 12 کیلوولت(KV)

فیوز  (استوانه ای) 10 الی 24 کیلوولت(KV)

فیوز  (استوانه ای) 24 الی 36 کیلوولت(KV)

فیوز  (سیلندری) 6.3 آمپر الی 50 آمپر

فیوز  (سیلندری) 63 آمپر الی 125 آمپر

فیوز  (سیلندری) 200 آمپر الی 250 آمپر

فیوز  (سیلندری) 200 آمپر الی 500 آمپر

فیوز  فشار متوسط 3.6 کیلو ولت

فیوز  فشار متوسط 7.2 کیلو ولت

فیوز  فشار متوسط 12 کیلو ولت

فیوز  فشار متوسط 50 الی 315 آمپری

فیوز  فشار متوسط 50 الی 100 آمپری

فیوز  فشار متوسط 160 الی 125 آمپری

فیوز  فشار متوسط 200 الی 315 آمپری

فیوزهای روغنی

فیوز  روغنی 7.2 کیلو ولت

فیوز سیبا روغنی 12 کیلو ولت

فیوز سیبا روغنی 24 کیلو ولت

فیوز  روغنی 6.3 الی 112 آمپری

فیوز  روغنی 140 الی 125 آمپری

فیوز سیبا روغنی 6.3 آمپری 50 آمپری
فیوز کاردی
فیوز استوانه ای
فیوز سیلندری
فیوز سیبا 20 کیلو ولت
فیوز شیشه ای