کف پوش عایق 1000 ولت

کف پوش عایق فشار ضعیف 400ولت – 1000 ولت

انواع کف پوش عایق.

کفپوش عایق برق فشار ضعیف عایقی با مقاومت الکتریکی 1000 ولت بوده و با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری تولید می شود.